06-122, Blanka Adensamová,The Head of Hathor, 2005 – Foto Horst Kolberg

10. Juni 2022 Aus Von Bozena Yazdan